» Діяльність

Діяльність

Підприємство створено з метою:

 • організації комплексного ведення лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів і відтворення лісів в державному лісовому фонді та організації захисного лісорозведення на території області;
 • охорони, відтворення  та  раціонального  використання державного мисливського фонду на закріплених за ним мисливських угіддях;
 • додержання встановленого режиму на заповідних територіях, що перебувають у його віданні.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • Проведення заходів по відновленню лісів, підвищенню їх продуктивності; здійснення заходів по заміні малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, заліснення деградованих і малопродуктивних земель, які не використовуються в сільському господарстві, організація лісонасінневої справи і  лісових розсадників.
 • Збереження та покращення стану захисних лісонасаджень, зелених зон навколо сіл і промислових центрів, ведення в них лісового господарства у відповідності з їх цільовим призначенням, створення ґрунтозахисних, водоохоронних та інших захисних лісонасаджень.
 • Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень.
 • Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.
 • Первинний облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі.
 • Проведення матеріальної та грошової оцінки лісосік; ведення рубок з додержанням діючих настанов і правил.
 • Здійснення спеціального використання лісових ресурсів.
 • Облік і організація лісових користувань.
 • Заготівля та переробка деревини від рубок, формування та оздоровлення лісів, рубок головного користування та інших рубок.
 • Організація   ведення   мисливського   господарства,   здійснення заходів по охороні, відтворенню та раціональному використанню мисливської фауни, ведення обліку мисливської фауни і реєстрації всіх змін в його складі, проведення полювання, в тому числі й полювання з іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі за кордон відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Відтворення, збереження, заготівля та реалізація лікарської сировини.
 • Вирощування та реалізація декоративних рослин.
 • Популяризація серед населення  значення  збереження і раціонального   використання   лісів   і   захисних   лісонасаджень;   залучення громадськості до справи лісорозведення та охорони лісу.
 • Реалізація деревини фізичним та юридичним особам.
 • Виробництво товарів з відходів деревини. Лісопильне та стругальне виробництво.
 • Ведення підсобного  господарства.
 • Виробництво та реалізація товарів народного споживання.
 • Облаштування заготівельних пунктів по прийманню грибів, ягід і т.п.
 • Обладнання та експлуатація рекреаційних пунктів, місць відпочинку, туристичних маршрутів.
 • Проведення ремонтних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт в межах власних потреб.
 • Виробництво продуктів харчування, переробка побічної продукції лісу та мисливського господарства.
 • Розробка кар'єрів нерудних копалин.
 • Оптова, роздрібна та комісійна торгівельна діяльність.
 • Надання в тимчасове користування (оперативну оренду) власного майна, в суборенду – орендованого майна за погодженням з уповноваженим органом управління.
 • Надання юридичних, фінансово-економічних, бухгалтерських, транспортних послуг, консультацій з питань, що віднесені до сфери діяльності підприємства – на платній та безоплатній основі.
 • Підприємство має право займатися будь - якими іншими видами діяльності, що не суперечать основним напрямкам діяльності підприємства та не заборонені законодавством України.
 • Підприємство як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності має право на здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій, в тому числі експорт та імпорт товарів, якщо інше не встановлено законом.
 • Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі законодавчих актів та нормативних документів, що регулюють її діяльність.
 • Підприємство має право володіти, користуватися та розпоряджатися всіма результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності: виручкою в іноземній валюті, майном та майновими правами в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності і підприємства у буд-якій формі забороняється, крім випадків прямо передбачених законодавством.
 • Валютні відрахування до державного і місцевого бюджетів підприємство виконує у передбачених чинним законодавством розмірах і порядку.
 • Зовнішньоекономічні контракти (договори) укладаються за формою місця їх укладання і можуть бути визнані недійсними тільки в судовому порядку у разі невідповідності вимогам міжнародних угод або законам України.
 • Держава і державні органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність підприємства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

Як суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності підприємство має право:

 • Самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях, які відповідають міжнародним угодам;
 • Брати комерційні кредити , як у межах України так і за її межами;
 • Самостійно обирати кредитно-банківські установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними суб’єктами господарської діяльності, виконуючи при цьому вимоги законів України.
 • Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.